AGB

§ 1  Algemeen
(1) De volgende Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor de contractuele verplichtingen tussen de verkoper en de ondernemer, juridische personen naar publiek recht of een publiek-rechtelijk lichaam (hierna te noemen "Koper"), ook indien bij afzonderlijke leveringen niet meer naar de individuele levering wordt verwezen. Algemene Voorwaarden van kopers zijn niet van toepassing, ook wanneer de verkoper hier niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ze gelden uitsluitend en in zoverre ze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
(2) Aanvullingen, veranderingen of nevenrestricties op de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Het uitdrukkelijk afstand doen van bepalingen in de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of andere tussen partijen schriftelijk overeengekomen regelingen, is alleen van toepassing op een specifiek geval en is dus geen verklaring van afstand voor toekomstige overeenkomsten of verplichtingen.
(3) De offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en niet bindend. De opdracht wordt pas bevestigd door het verzenden van de opdrachtbevestiging van de verkoper of door het leveren van de goederen. De schriftelijke opdrachtbevestiging is doorslaggevend voor de omvang van de leveringsplicht.
(4) Beschrijvingen van de prestaties, de aan het contract ten grondslag liggende prospectussen, catalogi of soortelijke documenten zijn, net als overeengekomen maten en gewichten, bij afwezigheid van een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst geen kwaliteits- of houdbaarheidsgarantie, maar slechts productbeschrijvingen. Indien de kwaliteits- en houdbaarheidsgarantie wordt overgenomen, dient de verkoper hiervoor eigen certificaten op te stellen. Publiekelijke uitlatingen, aanbevelingen of reclame door de verkoper zijn geen contractueel bindende verklaring betreffende de kwaliteit van de goederen.
(5) De verkoper behoudt zich het recht voor de hoeveelheid, het gewicht, de omvang en kwaliteit aan te passen aan de geldende normen in de branche, en ook het recht technische verbeteringen aan de producten uit te voeren.

§ 2  Levering en afname
(1) De levering van de goederen vindt plaats vanuit een door de verkoper gekozen binnenlands adres. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. De goederen worden niet verzekerd verzonden. Bij leveringen met een waarde vanaf EUR 350,00 is de levering in het binnenland vrij of franco huis. Voor leveringen naar het buitenland is de levering vanaf een waarde van EUR 350,00 vrij of franco grens.
(2) Kosten voor speciale verpakking of meerkosten voor op wens van de koper uitgevoerde spoed of andere verzendingen, komen voor rekening van de koper.
(3) Informatie over leveringsdata zijn,  tenzij  uitdrukkelijk als vaste data aangegeven, niet bindend. De overeengekomen leveringstermijnen worden pas van kracht nadat de koper de betreffende documentatie voor vrijgave heeft overlegd en de overeengekomen aanbetaling heeft plaatsgevonden.
(4) Deelleveringen zijn toegestaan, mits ze in de totale beoordeling van het doel van het contract niet tot een onredelijk nadeel voor de koper leiden.
(5) Indien de koper de goederen niet tijdig afneemt, heeft de verkoper het recht, na het verstrijken van een passende termijn, uit het contract terug te treden of schadevergoeding te eisen.

§ 3  Prijzen
(1) De prijzen zijn conform de op het moment van levering geldende prijslijst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle prijzen zijn in EURO (€) exclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW en verzendkosten vanuit het betreffende binnenlands adres van de verkoper.
(2) De minimale waarde van een bestelling bedraagt in Nederland EUR 100,00. In het buitenland geldt een minimale waarde per bestelling van EUR 150,00.
(3) De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen indien tussen de opdrachtbevestiging en de overeengekomen leveringstermijn van de goederen meer dan vier maanden liggen en in deze periode een prijsverhoging van materiaal of lonen heeft plaatsgevonden, of indien technische veranderingen noodzakelijk bleken.
(4) De koper verplicht zich tot betaling of terugbetaling - in het geval deze al door de verkoper zijn voldaan - van alle belastingen, douanekosten en andere heffingen die voortvloeien uit de uitvoering van het contract, de betreffende goederen, de levering of het gebruik van de goederen.

§ 4  Betaling
(1) De factuur wordt samen met de goederen verstuurd, resp. met de beschikbaarstelling van de goederen opgemaakt.
(2) Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder kortingen of verrekeningen te worden voldaan op de bankrekening van de verkoper. Na deze termijn is de koper in gebreke. Bij betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum is de koper gerechtigd 2% korting in te houden.
(3) Ontvangen betalingen worden eerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld en de hierop verschuldigde rente.
(4) Compensatie of het uitoefenen van retentierecht bij vorderingen en aanspraken op de verkoper is alleen mogelijk bij niet-betwiste vorderingen of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen of tegenaanspraken.

§ 5  Betaling na vervaldatum, uitstel van betaling
(1) Bij betaling na de vervaldatum en bij uitstel van betaling wordt een rente ter hoogte van 8 % in rekening gebracht bovenop de op dat moment geldende basisrentevoet van de Europese Centrale Bank (Euribor). De verkoper behoudt zich het recht voor verdere schade te verhalen op koper.
(2) Indien de koper zijn betalingsverplichtingen of de uit de eigendomsvoorbehoud geldende verplichtingen niet nakomt, zijn economische positie wezenlijk is veranderd of indien hij betalingen opschort, dan is de totale restschuld opeisbaar.
(3) Bij een betalingsachterstand van de koper, het opschorten van betalingen, een dreigende insolventie of andere wezenlijke verslechteringen van de vermogensverhoudingen van de koper, heeft de verkoper het recht voor de nog uitstaande leveringen uit lopende contracten na het wegvallen van betalingen, contante betaling of andere zekerheden te eisen voor de aflevering of uit het contract terug te treden. De verkoper is niet verplicht tot andere leveringen uit lopende contracten totdat volledige betaling van alle openstaande facturen inclusief rente is voldaan. Bij terugtreding dient de koper de verkoper schadevergoeding te betalen, met name schadevergoeding voor gederfde winst.
 
§ 6  Levertijd
(1) Overeengekomen levertijden worden geacht te zijn aangehouden, indien de goederen binnen de overeengekomen levertermijn zijn verzonden of afgehaald. Indien vertraging in de aflevering zijn toe te schrijven aan de koper, geldt dat de levertijd is aangehouden indien de melding dat de goederen klaar zijn voor verzending binnen de overeengekomen levertermijn valt.
(2) Indien het niet-naleven van de leveringstermijn voor goederen of diensten aanwijsbaar terug te voeren is op mobilisatie, oorlog, oproer, staking, uitsluiting of het ontstaan van onvoorziene hindernissen, dan wordt de leveringstermijn met een redelijke termijn verlengd. Hetzelfde geldt indien de verkoper vanwege dezelfde redenen niet tijdig wordt bevoorraad door zijn leveranciers, ondanks zijn uiterste inspanningen hiertoe.

§ 7  Verzending, risico-overdracht
(1) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats op kosten en voor risico van de koper. Het risico gaat bij franco leveringen ook op de koper over op het moment dat de levering is verzonden of afgehaald. Op verzoek van de koper kan de levering op kosten van koper worden verzekerd.
(2) Indien de verzending of levering van de goederen op wens van de koper of door aan de koper toe te kennen redenen wordt vertraagd, of indien de koper de goederen niet tijdig afneemt, gaat het risico voor de periode van de vertraging of niet-afname over op de koper, de verkoper is echter wel verplicht om op verzoek en voor kosten van de koper verzekeringen af te sluiten.

§ 8  Eigendomsvoorbehoud
(1) De goederen blijven tot aan de volledige betaling van alle vorderingen op de koper, inclusief nevenvorderingen, aanspraken op schadeloosstelling en het inwisselen van cheques en wissels eigendom van de verkoper.
(2) In zoverre er voor de afhandeling van de zaken tussen verkoper en koper een factoring-organisatie is ingeschakeld die het debiteurenrisico overneemt, draagt de verkoper het eigendom bij verzending van de goederen over aan deze factoring-organisatie met als opschortende voorwaarde dat de factoring-organisatie de koopprijs betaalt. De koper wordt door betaling aan de factoring-organisatie eigenaar.
(3) De koper is verplicht de verkoper direct op de hoogte te stellen in het geval derden toegang hebben tot de goederen, zoals in geval van verpanding, net als bij beschadigingen of vernietiging van de goederen.
(4) Bij niet-naleving van het contract, vooral bij een betalingsachterstand van de  koper, is deze verplicht de waren op verzoek van de koper terug te geven. Dit kan alleen gezien worden als een terugtreding van het contract, indien de verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. De verkoper heeft het onverminderde recht deze teruggevorderde goederen, na voorafgaande aanmaning, te verkopen.
(5) Tijdens het eigendomsvoorbehoud draagt de koper het risico en bewaart hij de goederen zonder kosten voor de verkoper, met de nodige zorgvuldigheid. Hij dient ze tegen de gebruikelijke gevaren, zoals brand, diefstal en waterschade op de gebruikelijke manier te verzekeren en toont de verkoper op verzoek de verzekeringspolis en de tijdige betalingen van de premies. De koper draagt hiermee zijn aanspraak op schadeloosstelling door de verzekeringsmaatschappij of andere schadeloosstellingen na geleden schaden over aan de verkoper ter hoogte van de koopprijs van de goederen. De verkoper accepteert deze akte van afstand.
(6) Worden deze teruggevorderde goederen door de koper verbonden aan, vermengd met of verwerkt in nieuwe roerende goederen, dan gebeurt dit altijd uit naam en in opdracht van de verkoper, zonder dat deze zich hierdoor verplicht. Door de verbinding, vermenging of verwerking verkrijgt de koper niet het eigendom conf. §§ 947 en volgende van het Duitse BW (BGB) van het nieuwe goed. Door verbinding, vermenging of verwerking met zaken die niet aan de verkoper toebehoren, verkrijgt de verkoper het mede-eigendom van de nieuwe goederen naar ratio van de koopprijs van zijn teruggevorderde waarde. Indien de goederen zijn verbonden, vermengd of verwerkt en de verkoper zijn deel ter hoogte van zijn koopprijs heeft opgeëist, staat hem van rechtswege een aandeel ter hoogte van de vordering van de koopprijs toe.
(7) De koper mag de teruggevorderde goederen alleen volgens de regels van de handel verkopen of verwerken in zoverre de financiële positie niet blijvend verslechtert. De koper draagt hiermee de vordering van alle bijkomende rechten uit de doorverkoop van de teruggevorderde goederen over aan de verkoper en wel onafhankelijk van het feit of ze voor of na de verwerking of verbinding met andere goederen zijn verkocht, inclusief alle saldovorderingen. De verkoper accepteert deze akte van afstand.
(8) De koper is te allen tijde tot herroeping gerechtigd en in zoverre hij aan zijn betalingsverplichting voldoet, gemachtigd de overgedragen vorderingen in te trekken. Bij een betalingsachterstand vervalt de automatische incasso, net als bij een aanmerkelijke verslechtering van de financiële positie van de koper.
De koper is verplicht om voor het opeisen van de overgedragen vorderingen alle noodzakelijk informatie mee te delen, deze informatie te controleren en de derde-beslagene te informeren over de overdraging.
De verkoper dient in het bijzonder op verzoek een nauwkeurige opstelling te overhandigen van de vorderingen waarop hij recht heeft met naam en adres van de koper, hoogte van de afzonderlijke vorderingen, informatie over de factuurdatum, etc.
De verkoper heeft het recht deze vorderingen te innen.
(9) Verpanding van of pandrecht op de teruggevorderde goederen, resp. de overgedragen vorderingen aan derden is niet toegestaan.
(10) Indien de waarde van de aan de verkoper afgegeven zekerheden meer dan 10 % meer bedraagt dan de totale vordering, heeft de koper het recht de verkoper om vrijgave van zekerheden naar zijn keuze te verzoeken.

§ 9  Aansprakelijkheid en klachten
(1) De koper dient de goederen direct na ontvangst zorgvuldig te controleren en eventuele klachten en bezwaren, in welke vorm dan ook, zowel met betrekking tot de hoeveelheid als ook de kwaliteit van de goederen, direct schriftelijk te melden. Klachten dienen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de goederen aan de verkoper te worden verzonden. Na deze periode geldt dat de goederen zijn geaccepteerd, tenzij het een verborgen gebrek betreft. Na openen en bewerking van de geleverde goederen, of het op een andere manier verwerken, is ieder recht op reclamatie uitgesloten.
(2) De klant dient verborgen gebreken direct,echter uiterlijk 10 dagen na ontdekking schriftelijk kenbaar te maken aan de verkoper, anders geldt dat de goederen ondanks dit gebrek zijn geaccepteerd.
(3) Niet-essentiële of technisch niet vermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, uitrusting of dessin zijn toegestaan en hierover kan geen klacht worden ingediend. Dit geldt ook voor alle in de handel gebruikelijke afwijkingen, tenzij de verkoper schriftelijk een motiefgetrouwe levering heeft gegarandeerd. Bij speciale producties geldt dit ook voor te veel of te weinig geleverde goederen tot 10%.
(4) Omstreden goederen dienen door de koper te worden opgeslagen en op verzoek retour te worden gestuurd aan de verkoper.
(5) In het geval van een gerechtvaardigde klacht binnen de termijn heeft de verkoper de keuze eerst verbeteringen uit te voeren of vervangende goederen zonder gebreken te leveren, na retour van de gebrekkige goederen. De koper dient de verkoper naar billijkheid en rechtvaardigheid hiervoor de tijd en gelegenheid te geven.
(6) Alle aanspraken van de koper betreffende de voor de nalevering noodzakelijke kosten, met name transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten in zoverre deze hoger zijn,en omdat het voorwerp dat geleverd wordt achteraf op een andere locatie dan de vestiging van de koper is geleverd, tenzij deze overbrenging strookt met een doelmatig gebruik.
(7) Wettelijk verhaalsrecht van de koper ten opzichte van de verkoper bestaat alleen met betrekking tot de omvang van de wettelijke garantieaanspraken. Deze omvang is beschreven in punt 6.
(8) Wanneer de nalevering is mislukt of niet mogelijk blijkt, heeft de koper alleen het recht de koopprijs te verlagen of uit het contract terug te treden.
(9) Verdere aanspraken van de koper op de verkoper in verband met gebreken zijn uitgesloten, met name een aanspraak op een vergoeding van schade die niet is ontstaan aan het geleverde goed zelf. Dit is niet van toepassing in zoverre het schade aan leven, lichaam of gezondheid betreft of bij schade aan zaken in particulier gebruik volgens de productaansprakelijkheidswetgeving of in het geval van opzet, grove nalatigheid of door eenvoudige schending van wezenlijke contractverplichtingen, waarvoor een wettelijke aansprakelijkheid geldt. De schadevergoeding voor schending van wezenlijke contractverplichtingen is echter beperkt tot de te voorziene schade met uitsluiting van indirecte schade, voor zoverre er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of een wettelijke aansprakelijkheid geldt wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid.
(10) De garantietermijn bedraagt 12 maanden ingaande op het moment van aflevering van de goederen door de verkoper. Dit is niet van toepassing wanneer de wet conform §§ 438 lid1 nr. 2, 479, 634 a lid1 nr. 2 van het Duitse BW (BGB) een langere schorsing van verjaring voorschrijft.
(11) De punten 1 tot 10 gelden ook voor dergelijke aanspraken van de koper op verbetering achteraf, vervanging achteraf of schadevergoeding die voortvloeien uit afspraken of adviezen uit het contract of door schending van contractueel ondergeschikte plichten.

§ 10  Onmogelijkheid
Indien de bovenliggende levering of prestatie onmogelijk wordt voor de verkoper of koper, zijn de volgende algemene rechtsbeginselen van kracht:
Indien de onmogelijkheid terug te voeren is op de verkoper, dan heeft de koper het recht schadevergoeding te verlangen, echter niet meer dan 10% van de waarde van het deel van de levering of prestatie dat door de onmogelijkheid niet kon worden geleverd. Aanspraken op schadevergoeding die dit percentage overschrijden zijn uitgesloten, voor zoverre er geen sprake is van opzet, grove nalatigheid of schade aan leven, lichaam of gezondheid. Het recht van de koper om terug te treden uit het contract blijft onverminderd van kracht.

§ 11  Overige aanspraken op schadevergoeding
Een verregaande vordering op schadevergoeding is, zonder inachtneming van het rechtskarakter van de opgevoerde vordering, uitgesloten. Dit geldt niet voor zoverre de verkoper wettelijk aansprakelijk is, bijv. bij schade aan leven, lichaam of gezondheid of bij schade aan particulier gebruikte zaken volgens de productaansprakelijkheidswetgeving, bij opzet, grove nalatigheid of bij schending van wezenlijke contractverplichtingen. Bij schending van wezenlijke contractverplichtingen door de verkoper, is deze aansprakelijk begrensd tot contactueel voorzienbare schade met uitsluiting van indirecte schade, voor zoverre er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of een wettelijke aansprakelijkheid geldt wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid.

§ 12  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
(1) Het Nederlands recht is van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van 11-04-1980 (CISG) is uitgesloten.
(2) Bevoegde rechterlijke instantie inzake geschillen voortvloeiend uit en in samenhang met dit contract (ook voor zaken betreffende wissels en cheques) is de plaats van de hoofdvestiging van de verkoper Helmond, Nederland.
Indien gewenst heeft de verkoper ook het recht contact op te nemen met de bevoegde rechterlijke instantie ter plaatse van het hoofdkantoor van de koper.

§ 13  Contractverplichtingen
De werkzaamheid van de afzonderlijke bepalingen blijven ook van kracht indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Verkoop-
en Leveringsvoorwaarden of van het contract met de koper niet rechtsgeldig zijn. De geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldige regeling wordt vervangen door een regeling die het economisch belang zo dicht mogelijk nadert.
 
116103
Appeltje foam fruit appel kind
2300418
Moonlight Witch - Heks - Halloween
3640166
OPP BATMAN (JUSTICE LEAGUE)
3880833
Tweety Adult